+5 = 7 

ㄊㄨㄛtuō

  1. 文選·曹丕·燕歌行》:慊慊故鄉何為淹留?」」。

+5 = 7 

ㄊㄚ

  1. 說文解字····。」文選·陸機·文賦》:可謂曲盡其妙。」」。

+5 = 7 

ㄊㄨㄛˊtuó

  1. 負荷漢書··趙充國》:日食。」

carry on the back
charger, porter sur le dos