ㄗㄨㄛˋzuòㄅㄢˋbàn

  1. 人為拍案驚奇·》:本府夫人佛經作伴師父了悟禮請師父。」儒林外史·》:河房鄰居賤內作伴。」

to accompany, to keep sb company
accompagner (qqn)​, tenir compagnie à qqn
jemanden begleiten (V)​