ㄗㄨㄛˋzuòㄈㄟˋfèi

  1. 廢棄這些破舊家具作廢。」

  2. 表示無效身分證遺失登報聲明作廢。」取消生效作數

to become invalid, to cancel, to delete, to nullify
être périmé, devenir invalide, annuler, réduire à néant
Entwertung (S)​, Storno (S)​