ㄅㄧㄥˋbìngㄉㄤˋdàng

  1. 掃除敦煌變文新書··彌勒菩薩兜率天講經文》:地獄興心併當)​,畜生有意成佛菩薩心中始終。」併除」。

  2. 收拾料理南朝·劉義慶世說新語·德行》:夫人併當箱篋。」併除」。