ˋshìㄓㄨㄥzhōng

  1. 職官往來殿東廂以為加官分掌乘輿服物君王左右與聞朝政皇帝親信重臣以後門下省長官廢除納言」。

Kammerherr (Ehrentitel, historisch)​ (S)​