+7 = 9 

ㄒㄧˋ

  1. 綑綁國語·》:宗廟妻孥。」文選·賈誼·》:百越係頸。」」。

  2. 關連牽涉眾人前途務必謹慎處理!」。·李商隱古者大手筆職司。」

  3. 」、」。喻世明言··小官》:畜生天上世間。」

  1. 繩子樂府詩集·二八·相和歌··陌上桑》:青絲桂枝。」

to connect, to relate to, to tie up, to bind, to be (literary)​
System, Fakultät, Abteilung (S)​