ˊéˊér

  1. 不久公羊傳·》:俄而可以。」紅樓夢·第一》:俄而一個烏紗官府過去。」

(literary)​ very soon, before long
(lit.)​ très bientôt, avant longtemps