ㄘㄤcāngㄐㄧㄝˊjiéㄆㄧㄢpiān

  1. 李斯統一文字一切不合文字大篆小篆字書·許慎說文解字〉:秦始皇天下丞相李斯不與倉頡篇趙高爰歷篇博學篇史籀大篆所謂小篆。」」。