ㄔㄤˋchàngˋ

  1. 首先提議·侯方域于謙〉:社稷無主都城洶洶倡議不為幾希。」二十年目睹之怪現狀·第一》:這裡族長就是大叔倡議眾人分派名下銀子。」發起提議建議倡導

to suggest, to initiate, proposal, initiative
proposer, prendre l'initiative de
vorschlagen (V)​