ㄔㄨㄢˊchuánㄨㄣˊwénˋˊ

  1. 春秋處理歷史材料所見傳聞三世遠近不同措辭對於年代久遠傳聞得知記載比較簡略傳聞異辭」。公羊傳·公元》:何以所見傳聞異辭。」·何休·解詁所見時事王父時事傳聞高祖曾祖時世。」歧異不一傳述言辭