ㄓㄞˋzhàiㄊㄞˊtáiㄍㄠgāoㄓㄨˊzhú

  1. 戰國周赧王負債無法償還謻臺使債主不到漢書··諸侯·顏師古引服形容欠債身無分文債臺高築怎麼可能這麼?」

lit. build a high desk of debt (idiom)​; heavily in debt
(expr. idiom.)​ être criblé de dettes, être endetté jusqu'au cou