+12 = 14 

ㄊㄨㄥˊtóng

  1. 未成年說文解字·》:未冠。」左傳·》:與其孔子干戈社稷。』」·陸德明經典釋文·○·春秋音義》:。」

  2. 奴僕奴婢」、」。文選·李密·陳情表》:期功應門。」·柳宗元三戒·〉:羅捕。」

+12 = 14 

ㄓㄨㄤˋzhuàng

  1. 中國少數民族壯族參見壯族

old variant of 壯, Zhuang ethnic group of Guangxi, servant boy
adolescent, jeune serviteur, garçon, serveur
Knabe (S)​