ㄩㄢˊyuánˋshìㄗㄨˇ

  1. 帝號元朝皇帝忽必烈參見忽必烈

lit. progenitor of the Yuan Dynasty (1279-1368)​, title of Khubilai Khan (1215-1294)​, first Yuan dynasty emperor, reigned 1260-1294
Kubilai Khan
Kublai Khan