ㄩㄢˊyuánㄑㄩˇˋㄉㄚˋㄐㄧㄚjiā

  1. 著名劇作家關漢卿馬致遠鄭光祖白樸

Four Great Yuan Dramatists, namely: Guan Hanqing 關漢卿[Guan1 Han4 qing1], Zheng Guangzu 鄭光祖[Zheng4 Guang1 zu3], Ma Zhiyuan 馬致遠[Ma3 Zhi4 yuan3] and Bai Pu 白樸[Bai2 Pu3]