ㄍㄨㄤguāngㄗㄨㄥzōng耀ㄧㄠˋyàoㄗㄨˇ

  1. 光耀宗族顯榮祖先紅樓夢·》:說教兒子光宗耀祖當初父親怎麼教訓!」羞辱門楣

to bring honor to one's ancestors
faire honneur à ses ancêtres
seine Vorfahren ehren