ㄖㄨˋㄒㄩㄢˇxuǎn

  1. 南朝·孔稚珪司空〉:入選。」紅樓夢·第一》:獨自不堪入選自怨自歎日夜悲號慚愧。」當選中選落選

to be chosen, to be elected as
être élu, être reçu
für etw. ausgewählt, zu etw. gewählt (V)​