ㄋㄟˋnèiㄒㄧㄣxīn

  1. 思想古人思想器官思想內心」。·劉向說苑··》:是故不成內心不變內心禮文所以。」心裡心坎表面外表外貌

  2. 真心真誠禮記·禮器》:其內。」

  3. 三角形切圓圓心三角形內角平分相交一點三角形切圓圓心

heart, innermost being, (math.)​ incenter
coeur, être le plus intime, for intérieur
Herz (S, Psych)​, Inneres (S, Psych)​, innerlich (Adj)​, mental (Adj)​