ㄋㄟˋnèiㄕㄥˇshěng

  1. 宮中皇帝居住後漢書·○·皇后·皇后》:宮禁使外舍在內。」三國演義·》:太后太子陳留內省北宮。」

ㄋㄟˋnèiㄒㄧㄥˇxǐng

  1. 自我觀察反省左傳·》:無乃內省?」內觀」。自省

to reflect upon oneself, introspection
Introspektion (S)​, Introspektion, Selbstbeobachtung (S)​