ㄋㄟˋnèiㄏㄤˊháng

  1. 事業技藝文明小史·一回》:但是學堂內行。」內教」。老手行家熟手 2.在行外行

  2. 工作豐富的知經驗修理電器內行。」

  3. 俗稱同業·歐陽西〉:明經登科進士詞學流輩內行第一。」

ㄋㄟˋnèiㄒㄧㄥˋxìng

  1. 平日操行呂氏春秋··》:內行內行不修。」史記··五帝本紀》:媯汭內行。」

  2. 隱祕戰國策·》:美人內行不見內行。」

expert, adept, experienced, an expert, a professional
expert
Kenner, Fachmann, Profi (S)​, kundig, fachkundig, sachkundig, fachmännisch, fachspezifisch, professionell (Adj)​