ㄅㄚㄍㄨㄥgōngㄕㄢshān

  1. ➊ ​ 安徽省相傳八仙下棋飲酒八公山」。➋ ​ 安徽省東南肥水世傳淮南劉安八公北魏·酈道元水經注·肥水》。相傳前秦苻堅淝水之戰草木以為大敗北山」。➌ ​ 安徽省西北紫金山」。

Bagongshan district of Huainan city 淮南市[Huai2 nan2 shi4], Anhui