ㄍㄨㄥgōngㄎㄞkāi

  1. 隱蔽掃蕩貪汙率先自己財務公開徵信。」祕密隱蔽隱瞞隱祕 3.保密

  2. 開放人人可見博物館公開展覽私人收藏。」

  3. 揭露已經公開不要狡辯。」

public, to publish, to make public
ouvert, public, rendre public, révéler
öffentlich, offen, offenkundig (Adj)​