ㄌㄧㄡˋliùˊshíˋㄍㄨㄚˋguà

  1. 八卦重疊組成六十四卦原本變成六爻重疊䷀。六十四卦小畜同人大有大過明夷家人中孚小過六十四卦

the 64 hexagrams of the Book of Changes (I Ching or Yi Jing)​ 易經