ㄌㄧㄡˋliùㄕㄣˊshénˊㄓㄨˇzhǔ

  1. 形容心神慌亂張皇失措拿不定主意醒世恆言··太學王侯》:得知六神無主還有心腸吃酒?」文明小史·》:家人看見老爺太太不曾回來六神無主。」六神不安」。

out of one's wits (idiom)​, distracted, stunned
(expr. idiom.)​ ne pas savoir où donner de la tête