ㄌㄧㄡˋliùㄑㄧㄣqīn

  1. 親屬➊ ​ 父子兄弟姑姊姻婭左傳·》:父子……天明。」··六親和睦嚴父。」➋ ​ 外祖父父母姊妹兄弟之子從母之子之子史記··管晏》:上服六親。」·守節·正義六親外祖父,……之子。」➌ ​ 管子·牧民》:上服六親。」➍ ​ 後漢書··循吏·》:為人以定六親長幼。」

  2. 近親南朝·鮑照松柏〉:昔日平居晨夕六親。」·韓愈夫人墓誌銘〉:皇姑夫人婦道六親。」

six close relatives, namely: father 父[fu4], mother 母[mu3], older brothers 兄[xiong1], younger brothers 弟[di4], wife 妻[qi1], male children 子[zi3], one's kin
les six relations de parenté, père, mère, frères plus âgés, frères moins âgés, femme, et enfants, parenté, les proches