ㄅㄧㄥbīngㄌㄧㄣˊlínㄔㄥˊchéngㄒㄧㄚˋxià

  1. 敵方軍馬己方據守城堡外圍·無名氏·》:這裡雄兵百萬戰將一日兵臨城下安營下裡城池山川。」三國演義·》:兵臨城下豈可束手待斃!」軍臨城下」。

soldiers at the city walls (idiom)​; fig. at a critical juncture
en état de siège