ㄉㄧㄢˇdiǎnㄓㄤzhāng

  1. 制度文物隋書··》:墳籍學優而仕淡雅曠遠百王損益一代典章叔孫不能。」·韓愈國子監生徒〉:國家典章庠序近日趨競本源。」

institution, institutional
institution, institutionnel
Erlasse und Vorschriften (章kurz f.章程)​