ㄐㄧˋㄓㄡzhōu

  1. 九州包括河北山西河南省黃河遼寧省遼河西

  2. 古時泛指中原地區楚辭·屈原·九歌·雲中君》:冀州有餘四海 」

Jishou county level city in Hengshui 衡水[Heng2 shui3], Hebei
Präfektur Ji (China)​ (S, Gesch)​