ㄇㄠˋmàoㄈㄢˋfàn

  1. 衝撞得罪老殘遊記·》:兄弟未免鹵莽有點冒犯先生想一想是不是?」文明小史·三八》:大人息怒卑職不會說話冒犯大人。」得罪干犯觸犯沖犯沖撞

  2. 蒙受後漢書··》:兄弟不受賻贈縗絰扶柩冒犯寒露體貌手足莫不。」

to offend
offenser, blesser
Affront (S)​, Kränkung (S)​, Trotz (S)​, anstoßen (V)​, jmd vor den Kopf stoßen (V)​, trotzen (V)​