ㄖㄨㄥˇrǒngㄓㄤˋzhàng

  1. 多餘適用文選·陸機·文賦》:辭達冗長。」

ㄖㄨㄥˇrǒngㄔㄤˊcháng

  1. 文辭枝蔓文章過於冗長精鍊。」冗雜蕪雜簡短簡潔

long and tedious, redundant, superfluous, supernumerary, verbose (of writing)​
long, interminable
Wortfülle (S)​, langatmig (Adj)​, weitschweifig (Adj)​, wortreich (Adj)​