+2 = 4 

ㄧㄣˊyín

  1. 行進樣子文選·揚雄·羽獵》:三軍芒然閼與。」

+2 = 4 

ㄧㄡˊyóu

  1. 冘豫遲疑不決後漢書··竇武》:太后冘豫故事。」資治通鑑··漢紀·光武》:設疑冘豫不決。」猶豫」。

to go forward, to advance, (bound form)​ mostly used in either 冘豫[you2 yu4] or 冘疑[you2 yi2]
weitergehen (V)​