ㄌㄥˇlěngㄙㄡsōuㄙㄡsōu

  1. 形容冷風寒氣逼人·蘇軾西湖冷颼颼。」·關漢卿單刀會·》:昏慘慘晚霞冷颼颼風起急颭颭招惹。」暖和和暖烘烘

chilled to the bone, (of the wind)​ chilly
être glacé jusqu'à l'os, (vent)​ frisquet
kühl, frostig, kalt (Adj)​