ㄌㄧㄥˊlíngㄩㄣˊyún

  1. 乘雲高飛比喻絕塵文選·江淹·別賦》:賦有凌雲雕龍。」警世通言··謫仙蠻書》:李白紫衣紗帽飄飄然有神凌雲。」

  2. 相術中央地方

Lingyun county in Baise 百色[Bai3 se4], Guangxi
Lingyun (Baise)​
Lingyun (Ort in Guangxi)​ (Eig, Geo)​