ㄈㄢˊfánㄖㄣˊrén

  1. 尋常塵俗·桓寬鹽鐵論·》:已然凡人。」·韓愈伯夷〉:凡人以為有餘凡人以為不足。」常人仙人神仙聖人異人偉人

ordinary person, mortal, earthling
homme ordinaire, mortel
gewöhnlicher Mensch, Sterblicher (S)​