ㄔㄨchūㄏㄨˋㄌㄧㄠˋliào

  1. 超出人們料想之外演藝事業正值如日中天突然宣布退出影壇真是令人出乎意料!」不出所料

beyond expectation (idiom)​; unexpected
inattendu, imprévu, inespéré, inopiné