ㄔㄨchūㄕㄥshēng

  1. 降生下來民國一月出生。」作古死亡物化

  2. 捨身呂氏春秋·仲冬·至忠》:忠臣亦然便殺身出生。」

to be born
naître, être né
Geburt-, geboren, geboren am (V)​