ㄒㄧㄥˊxíngˋshìㄙㄨˋㄙㄨㄥˋsòng

  1. 關於刑事案訴訟確定犯罪嫌疑人是否犯罪以及如何處罰進行一切行為

procès criminel, procès pénal
Strafverfahren; Strafprozess (S, Rechtsw)​