ㄅㄧㄝˊbiéˋ

  1. 相似後漢書··儒林·》:非聖其中別字世俗後生。」·顧炎武日知錄·○·別字》:後漢書儒林非聖其中別字別字本當今人白字。」白字」。白字 2.表字正字

  2. 本名之外名字梁書··武陵》:大智別字。」別名」、別號」。

mispronounced or wrongly written character
caractère mal prononcé ou mal écrit