ㄌㄧˋˋㄒㄩㄣxūnㄒㄧㄣxīn

  1. 貪圖名利私慾蒙蔽心智·黃庭堅贈別利慾薰心。」·小品·○·》:利慾薰心趨避。」唯利是圖

blinded by greed (idiom)​
(expr. idiom.)​ aveuglé par la cupidité
habgierig (Adj)​