ㄑㄧㄢˊqiánㄌㄞˊlái

  1. 先前董西廂·》:不分曉前來科段今番使。」·豫讓吞炭·》:前來今日不得。」

  2. 來臨文明小史·第一》:連忙上房老太太先生前來。」

to come (formal)​, before, previously
à venir (formel)​, avant, précédemment
kommen nach, besuchen (V)​