ㄑㄧㄢˊqiánㄔㄥˊchéngㄨㄢˋwànㄌㄧˇ

  1. 前面路程萬里比喻將來成就遠大祝福他人·石君寶曲江池·楔子》:自來功名前程萬里各人努力。」三國演義·第一》:將軍前程萬里!」窮途末路走投無路