ㄔㄨㄤˋchuàngㄅㄢˋbàn

  1. 開創舉辦文明小史·第一》:賤內天然大腳目下創辦一個纏足明日恰巧演說。」開辦興辦創立創設

to establish, to found, to launch
établir, fonder, créer
gründen, errichten (V)​