ㄌㄧㄡˊliúㄒㄧㄤˋxiàng

  1. 人名西元77~6)​本名更生沛縣高祖四代校尉權臣專政多年改名光祿大夫校閱經傳諸子詩賦書籍為我分類目錄新序》、說苑》、列女傳》、洪範五行

Liu Xiang (77-6 BC)​, Han Dynasty scholar and author
Liu Xiang
Liu Xiang, chin. Geleherter der Han-Zeit (um ein "e" zuviel gelehrt !)​ (Eig, Pers, ca. 79 - ca. 8 v.Chr.)​