ㄌㄧㄡˊliúㄅㄤbāng

  1. 人名西元247~195)​沛縣邑人開國也是中國第一平民皇帝亭長群雄並起沛縣時人沛公」。項羽入關父老約法三章項羽劉邦三秦俟時成熟天下國號定都長安在位廟號高祖

Liu Bang (256 or 247-195 BC)​, bandit leader who became first Han emperor Han Gaozu 漢高祖(reigned 202-195 BC)​
Han Gaozu (Eig, Pers, 256 - 195 v.Chr.)​