ㄍㄨㄥgōngㄋㄥˊnéng

  1. 功用效能推出功能增多品質較好傳統肯定。」提高防火功能許多室內設計用具高溫不易燃燒建材裝潢。」功效功用效力效用

function, capability
fonction, fonctionnement, faculté
Funktion (S)​