ㄩㄥˇyǒngㄨㄤˇwǎngˊzhíㄑㄧㄢˊqián

  1. 奮勇前進無所畏懼兒女英雄傳·》:然則那時便那裡鼓瑟可知子路勇往直前性兒卻又不能體會夫子這等一時沒人回答年長首座便。」不屈不撓奮不顧身再接再厲一往直前勇猛精進裹足不進裹足不前逡巡踟躕

to advance bravely
avancer bravement
mutig vorwärts schreiten (V)​