ㄉㄨㄥˋdòngㄖㄣˊrénㄒㄧㄣxīnㄆㄛˋ

  1. 使感動震驚儒林外史·二四》:月色時候夜色唱的淒清委婉動人心魄。」

(idiom)​ breathtaking, deeply affecting
(expr. idiom.)​ se déplacer et vibrer, passionnant