ㄌㄠˊláoㄎㄨˇ

  1. 勞累辛苦詩經·邶風·凱風》:勞苦。」忙碌勞頓勞累勤苦辛勞辛苦逸樂

ㄌㄠˋlàoㄎㄨˇ

  1. 慰問史記··相國世家》:項羽相距使使勞苦丞相。」

to toil, hard work
fatigue, peine, travail dur
Strapazen