ㄏㄨㄚˋhuàㄓㄨㄤzhuāng

  1. 修飾容貌出門總要化妝。」化裝」。打扮修飾妝扮

  2. 外表造型修飾特種化妝」、面部化妝」。化裝」。

to put on makeup
se maquiller, maquillage
Kosmetik (S)​, sich schminken (V)​