ㄅㄟˇběiㄔㄠˊcháo

  1. 泛指北方王朝契丹新五代史··家人·高祖皇后》:先帝太原留守北朝皇帝。」

  2. 西元386~577)​北魏統一北方開始隋文帝北周為止歷經北魏東魏西魏北齊北周北朝」。

Northern Dynasties (386-581)​
Les Dynasties du Nord (Wei, Qi, Zhou)​