ㄅㄟˇběiㄇㄤˊmáng

  1. 墳墓埋葬死人地方·王建北邙〉:北邙山盡是洛陽。」·徐渭木蘭·第一》:嗟嘆兩口兒北邙女孩兒蕭然。』」

  2. 北邙山簡稱參見北邙山

Mt Mang at Luoyang in Henan, with many Han, Wei and Jin dynasty royal tombs